KARTA USŁUGI
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Informacja dla osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny 

 1. Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy ;
 2. Organizator imprezy przesyła co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:
  • Właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji
  • Komendanta oddziału Straży Granicznej – jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub
  • Komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
 3. Organ zarządzający ruchem może wezwać organizatora imprezy do:
  • opracowania projektu organizacji ruchu
  • udzielenia dokładnych informacji dotyczących imprezy;
  • przedstawienia dodatkowych dokumentów świadczących o spełnieniu warunków określonych w art. 65 a ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
 4. W przypadku, gdy realizacja imprezy wymaga uzyskania oddzielnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (np. w sytuacji planowanego umieszczenia obiektów handlowych) zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, stosowne zezwolenie organizator powinien uzyskać od właściwego zarządcy drogi.
 5. Jeżeli wniosek zostanie złożony z krótszym wyprzedzeniem organ wydający zezwolenie może odmówić wydania przedmiotowego zezwolenia.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynosi 48 zł.
 2. Osoba składająca wniosek o wydanie zezwolenia zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.