KARTA USŁUGI
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

INFORMACJA

dotycząca umieszczania plakatów, tablic, banerów wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych w Grudziądzu.

 

1. Wydanie zgody na umieszczenie nośnika informacji wyborczej w pasie drogowym następuje  na wniosek strony lub jej pełnomocnika w drodze wydania decyzji administracyjnej przez organ do którego przedmiotowy wniosek został złożony.

Do wniosku należy przedłożyć również:

a) zgodę właściciela słupów, na których planowana jest ekspozycja ogłoszeń,

b) pełnomocnictwo do podejmowania wszelkich czynności (między innymi do zaciągania zobowiązań finansowych) do których uprawniony i zobowiązany jest Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

W przypadku banerów wyborczych do wniosku należy dodatkowo przedłożyć niżej wymienione załączniki:

a) aktualny podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją planowanego zajęcia pasa drogowego,

b) „logo” ogłoszenia wyborczego (treść i kolorystyka) z podaniem ilości sztuk oraz określeniem czy będzie ona jedno czy dwustronna.

W przypadku podania we wniosku błędnych danych co do ilości czy miejsca umieszczenia nośników wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za konsekwencje wynikłe z takiego oświadczenia.

Plakaty/tablice/banery mogą być umieszczone w pasie drogowym dopiero po uzyskaniu zgody zarządcy drogi, dlatego zaleca się składanie wniosków ze stosownym wyprzedzeniem (minimum 2 tygodnie).

2. Za umieszczenie nośnika informacji pobiera się opłatę zgodną z ustaleniami w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego uchwalonych w Uchwale Nr XII/95/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2015 r. a zawartych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 października 2015 r., poz. 2921.

3. Podstawę prawną dla poboru opłat stanowi art. 40 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222).

4. Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczanie ogłoszeń wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych o czym stanowi wyrok NSA z dnia  21 października 2016 r., sygn. akt II GSK 2321/14 oraz WSA w Szczecinie sygn. akt  II SA/Sz 108/17 z dnia 7 czerwca 2017 r.

5. Nośniki informacji powinny zostać umieszczone w pasie drogowym, w sposób niestwarzający zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie wyraża się zgody na umieszczanie żadnych reklam, w tym również ogłoszeń wyborczych na znakach drogowych (w tym również na ich konstrukcjach wsporczych) oraz urządzeniach bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym. Umieszczanie ogłoszeń na słupach elektrycznych czy oświetleniowych, zlokalizowanych w pasie drogowym, możliwe jest po uzyskaniu zgody ich właściciela.

6. Zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządu drogi i wniesienia opłat podlega karze pieniężnej w wysokości 10 –  krotności opłaty za każdy dzień umieszczenia reklamy – podstawa prawna: art. 40 ust. 12 wskazanej powyżej Ustawy o drogach publicznych.

7. Zajmujący pas drogowy obowiązany jest dbać o należyty stan umieszczonych w pasie drogowym nośników informacji i przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności w terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi lub zgodnie z Ordynacją wyborczą.

8. W przypadku nieusunięcia plakatów/tablic/banerów wyborczych w terminach, jak w punkcie 7. niniejszej informacji, zlecone zostanie  ich usunięcie na koszt do tego obowiązanych.