KARTA USŁUGI
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Tytuł sprawy

 

ORGANIZACJA RUCHU

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wypełniony formularz wniosku o zatwierdzenie stałej/czasowej organizacji ruchu.
 2. Projekt organizacji ruchu (w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi, niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, dopuszcza się możliwość przedstawienia projektu uproszczonego) - co najmniej w dwóch egzemplarzach (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może żądać złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu).
 3. Opinia Komendanta Miejskiego Policji (opinia nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego).
 4. Opinia zarządu drogi – jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.
 5. Opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem:
  • w przypadku różnych organów zarządzających ruchem na skrzyżowaniu dróg – opinia organu właściwego dla ruchu niższej kategorii;
  • w przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii – opinia organu zarządzającego ruchem na drogach objętych objazdem.
 6. Profil podłużny lub przekrój poprzeczny drogi – w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem.
 7. Dane o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej – w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Ludwika Waryńskiego 34A, pok. 301, tel. 056 45 10 395 lub bezpośrednio do Sekcji Inżynierii Ruchu, pok. 312, tel. 056 45 10 396 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Opłaty

 

Brak opłat.

 

Termin załatwienia sprawy

 

W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna

 

 

Tryb odwoławczy

 

Nie dotyczy.

 

Inne informacje

 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić na piśmie Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu oraz Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.

 

O rzeczywistym terminie przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu należy zawiadomić pisemnie Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu oraz Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu.

Informacja dla osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny 

 1. Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy ;
 2. Organizator imprezy przesyła co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:
  • Właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji
  • Komendanta oddziału Straży Granicznej – jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub
  • Komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
 3. Organ zarządzający ruchem może wezwać organizatora imprezy do:
  • opracowania projektu organizacji ruchu
  • udzielenia dokładnych informacji dotyczących imprezy;
  • przedstawienia dodatkowych dokumentów świadczących o spełnieniu warunków określonych w art. 65 a ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
 4. W przypadku, gdy realizacja imprezy wymaga uzyskania oddzielnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (np. w sytuacji planowanego umieszczenia obiektów handlowych) zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, stosowne zezwolenie organizator powinien uzyskać od właściwego zarządcy drogi.
 5. Jeżeli wniosek zostanie złożony z krótszym wyprzedzeniem organ wydający zezwolenie może odmówić wydania przedmiotowego zezwolenia.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynosi 48 zł.
 2. Osoba składająca wniosek o wydanie zezwolenia zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.